کف سازی خیابان بسیج

مناقصه اجرای کف سازی خیابان بسیج 

آگهي مناقصه اجرای کف سازی خیابان بسیج 

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 10 صورتجلسه شماره 70 مورخ 99/01/30شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي کف سازی خیابان بسیج را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سایت شهرداري لامرد مراجعه نمايند . هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد . ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

آگهي نوبت اول 99/04/28

آگهي نوبت دوم  99/05/07

بازگشايي اسناد :  یکشنبه 99/05/19ساعت 10 صبح

آگهی مناقصه اجرای کف سازی خیابان بسیج - مرحله دوم    

آگهي نوبت اول 99/05/28

آگهي نوبت دوم  99/06/05

بازگشايي اسناد :  دوشنبه 99/06/17ساعت 10 صبح          


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد