دوربين هاي کنترل ترافيک

آگهي مناقصه دوربين هاي کنترل ترافيک

آگهي مناقصه دوربين هاي کنترل ترافيک – مرحله سوم

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 1 صورتجلسه شماره 57 تاریخ 98/06/07 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي دوربين هاي کنترل ترافيک سطح شهر  را به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به شهرداري لامرد مراجعه نمايند. مبلغ کل پيمان 5/000/000/000 ريال و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه250/000/000 ريـال مي باشد. هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد. ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

 آگهي نوبت اول 26 بهمن ماه 98  

 آگهي نوبت دوم 5 اسفند ماه 98

بازگشايي اسناد : شنبه 17 اسفندماه 98 ساعت 10 صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد