مناقصه دوربین های کنترل ترافیک

آگهي مناقصه دوربین های کنترل ترافیک

آگهي مناقصه دوربین های کنترل ترافیک

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 1 صورتجلسه شماره 57 مورخ 98/06/07شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي دوربین های کنترل ترافیک سطح شهر  را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مبلغ کل پيمان 5/000/000/000 ريال و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 250/000/000 ريال مي باشد . هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد . ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

آگهي نوبت اول 23 مهرماه 98       

آگهي نوبت دوم 5 آبان ماه 98

بازگشايي اسناد : شنبه 18 آبان ماه 98 ساعت 10 صبح 


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد