مناقصه (زمین چمن مصنوعی)

مناقصه زمین چمن مصنوعی پارک جنگلی لامرد

مناقصه (زمین چمن مصنوعی)

شهرداري لامرد در نظر دارد براساس موافقت نامه شماره ( شماره 750146 مورخ 12/28/ 97 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس )از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرما يه اي  و شهرداري ، قصد واگذاري عمليات اجراي زمين چمن مصنوعي واقع در پارك جنگلي به مبلغ 4/300/000/000 ريال را به بخش خصوصي دارد. پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به شهرداري مراجعه نمايند. مبلغ پنج درصد شرکت در مناقصه 215/000/000 ريال مي باشد. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد.  به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ديگر شرايط در اسناد مناقصه مي باشد.

 

آگهی نوبت اول : شنبه 28 اردیبهشت 98

آگهی نوبتدوم : یکشنبه 5 خرداد 98

بازگشایی اسناد مناقصه : شنبه 98/03/18 ساعت 10 صبح


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد