آگهي مناقصه آسفالت معابر

آگهی مناقصه آسفالت معابر

آگهی مناقصه آسفالت معابر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 3 صورتجلسه شماره 17 مورخ 96/12/23شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي آسفالت معابر سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مبلغ کل پيمان 5/000/000/000ريال و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 250/000/000ريال مي باشد . هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد . ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

 

آگهي نوبت: اول 16 بهمن 97

آگهي نوبت: دوم 25 بهمن 97

بازگشايي اسناد : دوشنبه  6 اسفندماه 97 ساعت 10 صبح - شهرداری لامرد

 

 


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد