آگهی مزايده اجاره جايگاه CNG

آگهی مزايده اجاره جايگاه CNG

آگهي مزايده اجاره جايگاه CNG

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (بند 4 صورتجلسه شماره 36 مورخ 97/09/20 شوراي اسلامي شهر ) جايگاه CNG خود را به صورت اجاره به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به شهرداري مراجعه نماييد.

مبلغ پايه اجاره ماهيانه  100/000/000 ريال مي باشد.

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 60/000/000 ريال مي باشد.

به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . هزينه درج آگهی بعهده برنده مزايده مي باشد. مدت زمان شرکت در مزايده از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد.

آگهي نوبت: اول 16 بهمن 97

آگهي نوبت: دوم 25 بهمن 97

بازگشايي اسناد : دوشنبه  6 اسفندماه 97 ساعت 10 صبح - شهرداري لامرد


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد