آگهی مزایده

آگهی مزایده واگذاری دو دستگاه مینی بوس­ شهرداری لامرد به بخش خصوصی بصورت اجاره

آگهی مزایده واگذاری دو دستگاه مینی بوس­ شهرداری لامرد به بخش خصوصی بصورت اجاره

 

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند 1 صورتجلسه فوق العاده شماره 6 مورخ 2و97/5/3  شورای اسلامی شهر لامرد لامرد مینی بوس­های خود را بصورت اجاره  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مربوط به مزایده و شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.

  • مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ درج دومین آگهی به مدت 10 روز می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
  • هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
  • مبلغ کل پیمان برای هر یک از دستگاه ها صد و هشت میلیون ریال(108/000/000ريال) می باشد.
  • پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید برای هر یک از مینی بوس ها  به  میزان پنج میلیون و چهارصد هزار  ریال (5/400/000 ريال) ضمانت نامه بانکی تحت  عنوان ضمانت شرکت در مزایده تحویل شهرداری نمایند.
  • درصورت امتناع برندگان( به ترتیب نفر اول و دوم و سوم )نسبت به انعقاد قرارداد ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری لامرد ضبط خواهد شد.
  • سایر جزئیات مربوطه به تفصیل در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد